Om Fosen BHT

- Vakre Grandefjæra på Fosen

Fosen BHT er en bedriftshelsetjeneste med kontorsted i Vanvikan og på Brekstad. Fosen BHT er et ledd i medlemsbedriftenes forebyggende helsearbeid, og har som oppgave å utføre tjenester innenfor helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter legger føringer for vårt arbeid i bedriftene.

Vårt nedslagsfelt per i dag er hovedsakelig i de 7 Fosenkommunene, samt Agdenes og Trondheim. Fosen BHT er en fellesordning som eies og styres av medlemsbedriftene.Vi har også samarbeidsavtale med NLR, og selger tjenester til gårdbrukere via dem. Alle offentlige og private virksomheter kan bli medlemmer hos oss. Medlemskap i Fosen BHT inngås ved avtale jmf. Fosen BHTs vedtekter. Medlemskapet gir adgang til vårt samlede kompetanse- og tjenestetilbud.

Vi er et tverrfaglig team som består av sykepleier, fysioterapeut, yrkeshygieniker, lege,  HMS-rådgiver og kontorfullmektig. Internt i Fosen BHT legges det til rette for en naturlig fordeling av oppgavene ut fra funksjon, spisskompetanse og interesseområde.

Vi er av arbeidstilsynet godkjent bedriftshelsetjeneste fram til 2022 og har vært IA-bedrift siden 2003.

Vår visjon er Kundens førstevalg og hovedfokus er «Bedre helse gjennom et godt arbeidsmiljø.»

Vårt verdigrunnlag er bygget opp av 4 hovedelementer, der alle ansatte har deltatt i arbeidet, som i sum skal danne vår bedriftskultur:

  • Respekt
  • Arbeidsglede
  • Samarbeid
  • Trygghet

Vårt verdigrunnlag er videre basert på de internasjonale etiske regler for bedriftshelsetjenestepersonell (ICOH – International Commission on Occupational Health), samt den enkelte profesjons yrkesetiske retningslinjer.

godkjentbht

Del denne siden

Bygget på Wordpress av Smart Media AS